Het leven van een christen (3/3)

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God.”

Hebreeën 12: 1 en 2

 

 Zien  

Inderdaad. De vraag komt in het hart op hoe we dit alles kunnen volbrengen. Met volharding de loopbaan lopen. De last der zonden afleggen. We kunnen dit niet als we niet meer hebben dan eigen  kracht en we het van onszelf zouden moeten verwachten. Zo zijn we nu bij het derde gekomen. De renners letten op de toeschouwers, op zichzelf, maar vooral op het doel, het einde.

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus. Ziende op Jezus. Hij wordt genoemd de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Dat doet ons eigenlijk wat wonderlijk aan om bij Jezus te spreken van geloof. Heeft Jezus geloof beoefend? Hij is de overste Leidsman van het geloof, de Koploper, de Voorganger die het voorbeeld gaf, de Beginner. Hij is ook de Voleinder. Hij heeft het geloof op een volmaakte wijze tot de hoogste voltooiing gebracht. Zijn geloof was de volle geloofsgehoorzaamheid aan de Vader in de Zelfovergave aan het kruis. Zo heeft Hij het kruis verdragen en schande veracht, geminacht. Want de beker van de toorn van God is tot Hem gekomen mede door de zondaren. Zij hebben Hem zeer kwaad bejegend, de leden van het Sanhedrin, de joden, de Romeinse soldaten. Maar dit alles heeft Hij gedragen zodat Hij kon zeggen: Het is volbracht.

Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was. Hij heeft de vreugde die Hij had bij de Vader  verlaten om Zich te ontledigen in de weg van Zijn lijden en diepe vernedering. Welk een zelfopofferende liefde. Doch Hij zag op de vreugde die voor Hem lag en die voor Hem bestemd was. De vreugde dat Hij de Vader zou verheerlijken, de volle zaligheid zou verwerven voor verloren zondaren en zou ingaan in de vreugde van de Vader. Zo lettende op dit doel heeft Hij het kruis verdragen en nu is Hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 Ziende op Jezus. Hij is het begin en het einde. Hij schenkt het geloof. Hij brengt het ook tot voltooiing. Hij staat in voor het geloof van de Zijnen. Hij schenkt en versterkt het geloof door Woord en Geest.

Ziende op Jezus. Dat is een geloofswerkzaamheid. Sommigen willen beweren dat zien nog geen hebben is. Dan is het geen zien des geloofs. Maar dit zien des geloofs wil zeggen dat ik alles van Jezus verwacht, dat ik met Hem verenigd word, tot Hem de toevlucht neem en in Hem alles heb. Dat ik afzie van alles van mijzelf. Een leerschool, levenslang.

Ziende op Jezus, zo kan ik volharden tot het einde.

Ziende op Jezus, zo kan ik de zonde en de lasten afleggen om in nieuwheid des levens te wandelen.

In Hem is alles. In Hem de heiligmaking en door Hem zal de oude mens afsterven en de nieuwe mens opstaan.

Ziende op Jezus kan ik het kruis dragen en de kruisweg, de weg van ziekte en zorgen verdragen.

Ziende op Jezus kan ik het ouder worden met al zijn gebreken en de afbraak van het lichaam dragen.

Ziende op Jezus kan ik danken, ook als alles mij tegen zat en mijn weg door diepe verdrukkingen heenging.

Ziende op Jezus zal ik straks ingaan in het Huis des Vaders met zijn vele woningen.

Ziende op Jezus zal ik in Hem de vruchten ontvangen om in dankbaarheid voor de Heere te komen. 

Een loper op de loopbaan? Ongehinderd? Ach, ik strompel maar wat en struikel en elke keer zijn er de hindernissen. Afleggen? Hoe dan? Heere Jezus, U hebt de loopbaan gelopen door de Vader U opgedragen. U hebt de heerlijkheid die U had bij de Vader verlaten en zijt gekomen in deze aardse laagvlakte. Uw loopbaan was een weg van lijden, onvergelijkbaar diep lijden. U droeg de smaad van mensen, de nood van mensen, de volle toorn van God.  U onderging dit volhardend en gewillig omdat U de vreugde zag die voor U lag en voor U bestemd was. De volle vreugde. En nu zit U aan de rechterhand van de Vader vanwaar U Uw kerk vergadert en bewaart. Ik kan alleen de loopbaan volbrengen  ziende op U. Ik verwacht alles van Uw kracht en genade.  In U is al mijn heil.

We bidden: Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet (Psalm 119,18).

We bidden: Rabboni, dat ik ziende mag worden (Markus 10,51).

We bidden : Vertroost mijn ziel in haar geween ( en bij haar lopen op de loopbaan) en zeg haar: Ik ben uw heil alleen.