Jezus beweend op Goede Vrijdag

“En een grote menigte van volk en vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.” Lukas 23: 27  

 

De kruisstoet trekt door de straten van Jeruzalem, de stad uit naar Golgotha. De zogenaamde via dolorosa, de smartvolle weg voor Jezus Die als het Lam Gods de toorn van God draagt. Een grote  menigte van volk en van vrouwen volgen Hem. De aandacht wordt gevraagd voor de Hem volgende vrouwen.

 

Verwar hen niet met die andere vrouwen. Straks bij het kruis als getuigen van Zijn lijden en sterven staan de vrouwen die Hem gevolgd waren van Galilea. Maria, de moeder van Jezus; de zuster van Maria; Maria van Magdala; Maria de moeder van Jakobus en Joses, de vrouw van Klopas; Salome en Johanna en nog meer. Zij volgden Jezus en geloofden in Hem. Zij waren bijzonder aan Jezus verbonden. Bij het kruis staan zij weliswaar van verre, maar met intense aandacht zien zij alles aan. Enerzijds met smart vervuld over dat bitter lijden van hun geliefde Meester, anderzijds met een brandend liefdeshart dat gelovig op Hem ziet. Hun gedachten zullen vervuld zijn met het onderwijs dat zij van Hem genoten hebben. Maar wat zullen ze er op dit moment van verstaan hebben? Ook van haar geldt dat ze de diepe zin gingen verstaan door de Geest van Pinksteren.

 

Hier treffen we echter andere vrouwen aan. Jezus spreekt haar straks toe als dochters van Jeruzalem.  Zij zien wat er met Jezus gebeurt en wenen en beklagen Hem. Een luidruchtige rouwklacht. Zij slaan zich op hoofd en borst als teken van smart en rouw. Zij hebben veel van deze rabbi gezien en gehoord. Hij trok het land door als prediker en genezer en deed veel wonderen. Moet het nu, terwijl Hij nog jong is, op deze manier eindigen? Zij kunnen Hem nooit meer horen of tot Hem als Genezer de toevlucht nemen. Zij hadden nog zo veel van Hem verwacht. Nu is het voorbij. Straks sterft Hij de smartelijke en verachte kruisdood. Zij wenen en bedrijven rouw.

 

Wellicht kunt u er van meespreken dat het troost geeft wanneer mensen met u meeleven in moeilijke dagen of omstandigheden. Wanneer zij met u  mee-lijden en mee-dragen. Voor Jezus moet dit toch wel als een beker koud water geweest zijn, vooral als we hoorden hoe de schare heeft geroepen:  Kruis Hem. Hij was omringd met haat en spot en hoon. Deze vrouwen leven met Hem mee. Weten die vrouwen zich aan Hem verbonden? Calvijn meent dat er een kiem van beginnend geloof bij haar te vinden is dat later zich zal ontplooien. Anderen menen dat zij in liefde aan Hem zich verbonden weten. Laten we luisteren gaan naar Jezus Zelf.

 

Jezus staat stil en keert zich om naar de wenende vrouwen. Wat een wonder. Midden in Zijn lijdensweg keert Hij zich om naar zondige mensenkinderen.  Zo is Hij in Zijn opzoekende liefde. Hij keek vol liefde naar Petrus die Hem tot drie keer toe had verloochend. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij ziet in en door Zijn Woord om naar zondaren. Wanneer wij onder de verkondiging van het Woord van God vertoeven, dan is het dat de Heere Zich omkeert en een ieder  van ons aanziet: Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb Ik lust dat u zich bekeert en dat u leeft.   

 

Hij spreekt ze aan als dochteren van Jeruzalem . Een OTische uitdrukking. We komen die tegen bij Jesaja. De profeet klaagt de aanzienlijke vrouwen in Jeruzalem aan die leven in hoogmoed en , pronkzucht. Het oordeel zal over hen komen.  (Jes.3,16vv). Bij de profeet Zacharia.  “ Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw Koning zal u komen. ” (Zach.9, 9).

De dochters van Jeruzalem zijn de inwoners van de stad. Zij vertegenwoordigen als het ware heel  het volk. In deze dochters van Jeruzalem spreekt Jezus heel het volk aan.

 

Weent niet over Mij. Jezus vraagt geen medelijden. Zij behoeven Hem niet te beklagen. Hij gaat deze zware weg in volle overgave aan Zijn Vader en Zijn weg voert door de dood naar de overwinning.  Nee, zij behoeven over Hem niet te wenen.

Maar weent over u zelf en over uw kinderen. Weent over u en uw kinderen als u niet in Mij gelooft. Dan bent hu hoogst beklagenswaardig en diep ongelukkig.

“Er komen  dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben.”  De omgekeerde wereld. Vooral voor een Israeliet was het een smart en een schande kinderloos te zijn. Zalig die geen kinderen hebben?

Welke dagen heeft Jezus op het oog? “Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen:  Bedekt ons. “

Men heeft wel gedacht aan de verwoesting van de stad in het jaar 70. Aan het vele lijden dat de joden is overkomen tot aan de Holocaust toe. Vreselijke gebeurtenissen. Weent over u en uw kinderen als u dan niet in Mij gelooft.

 

Laten we luisteren naar de Schrift. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dit is een uitroep van grote nood vanwege Gods oordeel. Het is een angstkreet van de ongelovigen wanneer de Heere ten gerichte komt. We lezen die uitroep in Hosea 10,8. Daar is sprake van het oordeel der Assyriers dat over Israel zal komen vanwege haar zonden. Maar vooral in Openb. 6,16. Bij het openbreken van het zesde zegel worden we meegenomen naar het laatste oordeel. “En zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht Desgenen die op de troon zit en van de troon des Lams. Want de grote dag Zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan?” Inderdaad: wie kan bestaan? Op die grote dag bij de wederkomst als allen staan voor Zijn rechterstoel.   

Weent over u en uw kinderen. Hoe zal het met u gaan op de laatste dag als Ik terugkom? Wie kan dan voor Mij bestaan zonder geloof in Mij? Christus is Koning. Zijn weg gaat door lijden en sterven en opstanding naar Zijn eeuwig koninkrijk. Hij komt eens als Koning terug voor het laatste gericht.

 

Jezus vraagt geen medelijden, maar geloof in Hem.

“Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.”  Christus is het groene hout. Vers hout waar de sappen doorheen lopen. Hij wordt behandeld als dor hout. Dor hout ben ik buiten Christus als een dode, verloren zondaar die geen vrucht voortbrengt. Dor hout is alleen maar geschikt om in het vuur geworpen en verbrand te worden. “Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.” (Lukas 3,9). Petrus schrijft:  “En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?”(1 P.3,18) 
Nauwelijks zalig worden wil zeggen dat Gods kinderen zalig worden, ja zeker, maar door de beproevingen heen.  Ook Gods kerk ervaart in dit leven  in de verdrukkingen Gods oordeel, maar louterend en heiligend. Doch, doch als je ongehoorzaam bent en blijft aan het evangelie? Hoe zal het dan met je aflopen als je eens staat voor deze Koning in het laatste oordeel? Dat zal wat zijn om voor eeuwig, voor eeuwig verloren te moeten gaan. We zijn nu nog in het heden der genade. Haast u dan toch om uws levens wil.  

 

Wat moet ik doen om zalig te worden? Niets. Helemaal niets. Christus heeft alles gedaan. We dienen te sterven aan alles van onszelf om het leven te ontvangen in Christus.

Wat moet ik doen om zalig te worden?  Geloven in Jezus Christus. En wat is dat? Kom, ween over uzelf, over uw zonden en schuld, over uw verloren bestaan. Ween als een zondaar die niet kan bestaan voor een heilig en rechtvaardig  God. O wat een wonder, dat die Heere Jezus Zich omkeert en ziet naar verloren zondaren. Als Hij oprijst vanuit Zijn Woord in al Zijn heerlijkheid dan kunt u niet anders doen dan tot Hem de toevlucht nemen en rusten in Zijn bloedwonden. Het heeft Gode behaagd Zijn Zoon in mij te openbaren.  

Zo ik niet had geloofd! Inderdaad. Wie gelooft die heeft het.

Als Christus zich nu omkeert tot mij, tot u, ziet Hij dan medelijden en ongeloof? Of ziet Hij geloof?