De naam des Heeren

De naam des HEEREN  (Ex.34: 6 en 7) 
U zingt het misschien wel eens wat stilletjes voor u uit. Ongemerkt komt het op in je gedachten. Een lied uit onze kinderjaren. We zongen het veel  en graag op school. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt te saam.
De HEERE sprak tot Mozes dat er bij Hem een plaats is. Op de steenrots. De HEERE kwam nederwaarts en stelde zich aldaar bij hem.  Is er voor mij bij Hem een plaats? Hoor. In Mozes stelt de HEERE Zich bij het schuldige volk dat er een puinhoop van heeft gemaakt.  In die steenrots is een kloof. De HEERE zet Mozes in die kloof en bedekt die kloof met Zijn hand. De heerlijkheid des HEEREN gaat voorbij. En wanneer de HEERE Zijn hand wegneemt mag Mozes Zijn achterste delen zien. Hij ziet de HEERE van achteren. Als het ware de naglans van de heerlijkheid des HEEREN. Zie, hoe verheven de HEERE is. Een zondig mens kan die lichtglans niet verdragen. Als Zijn achterste delen al zo groot zijn, hoe verheven is dan de Heere in de volheid van Zijn heerlijkheid.
 

Wanneer de HEERE voorbij het aangezicht van Mozes gaat, roept Hij Zijn naam uit. Laten we erop letten dat Mozes de stem des HEEREN hoort. Daaraan moeten wij genoeg hebben. De HEERE komt tot ons in Zijn woord. In en door de prediking wil Hij ons ontmoeten. Door die prediking komt Hij tot ons omkleed met Zijn beloften. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods.  In mijzelf zie ik alleen maar dwaasheid. Er is in mij geen grond van bestaan voor de Heere. Erkent u dat met mij? Dit te belijden doet heel diep in ootmoed voor de Heere buigen. Wat kan ik dan anders doen dan mijn handen leggen op Gods belofte die Hij tot mij spreekt. Ik roem in God, ik prijs Zijn onfeilbaar woord.
 
HEERE HEERE. Niet één keer de naam HEERE, maar twee maal. De HEERE heeft in Zijn wet geboden: Gij zult de naam des HEEREN niet ijdel gebruiken. De Heere heeft zich vele namen geven die ons alle iets openbaren van wie Hij voor ons wil zijn. Een God die mensen zoekt en Zich naar hen keert in Zijn genade. De naam HEERE is Zijn meest bijzondere naam. Ik ben die Ik ben. We spreken van Gods onveranderlijkheid, waarmee we belijden dat de HEERE dezelfde blijft in de trouw van Zijn Woord.
Ik ben die Ik ben, wil zoveel zegen als: Ik ben er voor jullie. Je kunt erop aan dit Ik er ben.
Wanneer jullie in nood en moeiten verkeren en eigen krachten tekort blijken te schieten, ben Ik er toch.
Wanneer jullie met een ernstige ziekte geconfronteerd worden en alles van deze wereld je ontvalt, ben ik er toch in Mijn genade en Goddelijke trouw.   
Wanneer jullie moeten trekken door dit woestijnleven in deze aardse laagvlakte met al Zijn zorgen en leed, ben Ik er toch.
Wanneer jullie te midden van vijanden verkeren als in een grote overmacht, ben Ik er.
Wanneer jullie gezondigd hebben, ben Ik er. Keer dan tot Mij terug om op Mijn woord te rusten.
Als jullie niet in staat zijn om naar Mijn wet te leven en dat zijn jullie niet, dan ben Ik er. Op Mij en Mijn heil kun je aan.
Welk een heerlijke naam.
 
God. De Hebreeuwse naam El of Elohim. Deze naam geeft God aan in Zijn kracht en macht. Hij is de allerhoogste, de almachtige. In Hem is kracht en sterkte. Hij is de schepper der wereld en daarin heeft Hij geopenbaard Zijn almacht. Hij is sterk in Zijn woord, in Zijn liefde. God is als een rots in de branding.
 
Barmhartig en genadig.  Het hebreeuwse woord voor barmhartig is afgeleid van een woord dat moederschoot betekent. Vandaar uit komt de teerste liefde. God is in Zichzelf bewogen in goedheid en genade over schuldige en ellendige zondaren. Zacharias zingt in zijn lofzang dat God ons bezocht heeft door de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid. Wie wil weten wat barmhartigheid en genade is moet zien naar het kruis. Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? 
 
Lankmoedig. God is zeer lang van geduld en traag tot toorn. Wij als mensenkinderen kunnen bij het minste geringste opvliegen. Velen hebben een korte lont en schieten zo uit tegen een ander die iets verkeerds doet. Het zou niet zo best met ons gesteld zijn als we slechts aan mensen waren overgegeven. Stel u voor als God zo zou zijn. Wie kan dan nog bestaan? Elk ogenblik zou Zijn toorn dan over ons moeten losbreken. Hij is zeer lang van geduld en zeer traag tot toorn. Hij heeft een eindeloos geduld met ons. Hij draagt en spaart ons in Zijn lankmoedigheid opdat wij ons bekeren tot Hem.
 
Groot van weldadigheid en waarheid.  Dit wordt van het vleesgeworden Woord gezegd in Johannes 1,14. ”En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.” Dat wil zoveel zeggen als betrouwbare genade. Je kunt erop aan. Bij weldadigheid of ook wel goedertierenheid is te denken aan Gods vaste liefde uit Zijn verbond.
 
Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Drie woorden waarmee de zonde wordt aangegeven. Het eerste  woord geeft aan dat de zonde voortkomt uit een verkeerde gezindheid, uit boos opzet en vijandigheid tegen God en de naaste. Het tweede woord wijst op zonde als opstand en ondankbaarheid, ongehoorzaamheid. Het derde woord tekent zonde als het doel missen, zonde is dat we niet leven tot eer van God. Aangrijpend.
In deze enkele woorden staat voor ons de afschuwelijkheid der zonde. Vaak, helaas veel te vaak leven we daaraan voorbij. Als Gods woord spreekt over zonde, wil dat zeggen dat ik een zondaar ben, tot in mijn wortel een vijand van God. We moeten leren ons dat te laten gezeggen en buigen onder de Heere. Soms grijpt de Heere diep in ons leven in en laat heel mijn bestaan zien als zondaar. Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Wie kan dan als zondaar voor die heilige God bestaan? God moet Zich terugtrekken. Het zijn onze zonden die scheiding maken met God.
Hoor! Wat roept de HEERE van Zichzelf? Dat Hij de zonden vergeeft. Toch niet te begrijpen!? Voor vergeven staat er een woord dat eigenlijk dragen betekent. Denk aan de bokken op de grote verzoendag. De priester legt de zonden op de eerste bok die moet sterven. En op de tweede bok die hij wegzendt. De bok draagt als het ware de zonden weg. De Vader legt de zonden op Christus. Christus draagt de zonden tot op het kruis en draagt ze weg. De Vader heeft de zonden aan Christus gegeven. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wat is dat Lam dierbaar.
U vraagt of dit voor is? Voor mij? Wat kun  je hierop worden aangevallen. Johannes schreef: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en waarachtig dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1,9).
 
Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden.
Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde geslacht.
De schuldige, die in zijn zonden volhardt en verhardt. Zich niet bekeert. Niet tot de Heere de toevlucht neemt en aan Zijn belofte voorbijgaat. De Heere zal de zonden bezoeken in Zijn toorn, volkomen rechtvaardig. De zonde trekt vaak in de geslachten door. De vaderen leven in de zonde en geven het verkeerde voorbeeld. Helaas trekt dat door tot in de geslachten. De kinderen volgen dan het verkeerde voorbeeld van de vaderen. Laten we eraan denken dat de HEERE  trouw is aan Zijn Woord en verbond zowel tot zegen als tot vloek.
Maar Hij bewaart de weldadigheid, Zijn genade, Zijn verbondsliefde aan vele duizenden, tot in zeer verre geslachten. Zijn genade overstijgt om zo te zeggen Zijn toorn.
We komen deze woorden ook tegen in het tweede gebod. Het volk heeft juist bij het feest rondom het gouden kalf tegen dit tweede gebod gezondigd.
”Want Ik de HEERE uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die Mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. “
 
We proberen enigszins dit alles op ons in te laten werken. We worden er stil van. Wat overheerst als de HEERE voor Mozes Zijn naam uitroept? Er overheerst dat God een God van genade is. Vol heerlijkheid heeft de HEERE Zijn naam geopenbaard in Christus. In de Heere Jezus Christus is God een God van genade, trouw, barmhartigheid en gaarne vergevende. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Kom. Laten we schuilen bij die Naam. Waar anders?
HEERE, geef ons allen geloof en bekering.