Leven in de eindtijd 4

Leven in de eindtijd (4 en slot)
“En leert van de vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij, voor de deur is. ”
Markus 13: 28 en 29

En na die verdrukking over het joodse volk? Ook na de verdrukking over de gelovigen? Dan komt Christus terug in volle heerlijkheid. Dat gaat gepaard  met geweldige gebeurtenissen. De lichten van de wereld gaan voorgoed uit. De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren des hemels zullen daaruit vallen. De wereld stort ineen. Het is voorbij.
“En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid.” Hij zal Zijn engelen uitzenden om al Zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. De bruid  van Christus uit de joden en de volken. ( Zie ook Mattheus 24 en Lukas 21).  
 
Geen tempel meer. En het land? De stichting “christenen voor Israel ” beijvert zich om Joden terug te brengen naar het land Palestina. Dit behoort immers naar Gods Woord en belofte aan het volk Israel toe!  Breng de joden Thuis, is de slogan. Maar het onderwijs van de Heere Jezus laat geen ruimte voor terugkeer naar het land. Alsof dat hun Thuis zou zijn.    
Het is zeker opmerkelijk dat veel joden naar het land Israel zijn getrokken en er sprake is van een joodse staat. Wat betekent dit wezenlijk en geestelijk voor Israel? De wereldgeschiedenis ligt in Gods handen. God de HEERE regeert. Dat geldt ook voor Israel. Hoe het gaat met Israel ligt in de handen van de Heere. Eerbiedig laten we het daar ook liggen. De Heere volvoert Zijn raad. We volgen de gebeurtenissen rondom het joodse volk met belangstelling. We gunnen Israel van harte in dat land te wonen. We houden van Israel.
Maar Thuis brengen is iets heel anders. Thuis is tot geloof in de Heere Jezus komen. Thuis is straks op de nieuwe aarde te mogen wonen. Dat is Thuis komen. Laat de kerk in gebed en daden Israel bewegen tot geloof.
Want de verwoesting van de tempel zal zeker plaatsvinden. Daar kunnen zij op aan. “Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn.”Het geslacht van Jezus’ dagen zal de verwoesting meemaken.
 
Aldus tekent Jezus de tijd tussen zijn hemelvaart en wederkomst. Gods kerk zal vervolgd en gehaat worden. Het volk Israel zal moeten vluchten en verdrukt worden. Hij zal zijn kerk vergaderen uit het Joodse  volk en de volkeren. Alles loopt uit op de grote oogst. Leert dat van de vijgenboom. Als zijn takken teder worden en de bladeren uitspruiten dat weet gij dat de zomer nabij is. De tijd van de oogst. Bij zijn wederkomst zendt Hij zijn engelen uit om alle uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de hemel en de aarde. We kunnen daarop aan. Want de hemel en de aarde gaan voorbij, nemen een einde. Maar zijn woorden niet. We kunnen op zijn woorden aan. Die zijn volkomen betrouwbaar  omdat de Heere betrouwbaar is. Maar wij weten niet wanneer die dag zal Zijn. Zien we uit naar die oogstdag? Of kent u de Heere Jezus nog niet in het geloof? Leeft u voor eigen rekening? Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is;  roept Hem aan terwijl Hij nabij is.
 
Daarom wekt Jezus ons  op. Ziet toe, waakt en bidt. Let op wat ik u gezegd heb en let op wat er rondom u gebeurt. Waakt, wees wakker, valt niet in slaap. Ons lichaam en geest hebben de slaap nodig. Maar in het geestelijk leven mogen we zelfs niet slaperig zijn. Waken, wakker zijn. Geheel gericht op de wederkomst. Waken is  de verborgen omgang met de Heere kennen. Leven in de vreze des Heeren. Leven bij en uit het Woord . Meer en meer de toevlucht nemen tot de Borg en Middelaar. Waken is waakzaam zijn om niet af te wijken  van de wegen des Heeren. Ons niet te laten  inpakken door de begeerten van de wereld. Ons niet door  mensen op een dwaalspoor laten brengen. Ons niet laten beïnvloeden door de geest van de tijd. Dit zijn geen vruchten van onszelf. Het  kan alleen biddende en de Heere smeken om Zijn genade en kracht. Bidden om de Heilige Geest en zijn onderwijs
 
Waken  en bidden houdt nog meer in. De Heere Jezus wijst zijn leerlingen op een huis-  en landeigenaar. Deze gaat op reis. Naar het buitenland. Hij geeft zijn knechten de opdracht zijn eigendommen te verzorgen. Ieder krijgt zijn taak. Zo ook de deurwachter. Plotseling kan de heer thuiskomen. Alle knechten dienen getrouw te zijn in hun werk zodat de heer bij zijn thuiskomst ziet dat ze zijn huis goed verzorgd hebben. En zelfs de deurwachter gewaakt heeft. Zo dienen de gelovigen, terwijl de Heere heengegaan is en terugkomt, getrouw te zijn in hun taak in Zijn huis. Hier ligt een dure roeping van de kerk. Getrouw in de prediking, in pastoraal werk, in de zorg voor de jeugd van de gemeente. Getrouw om te blijven bij het geloof eenmaal de vaderen overgeleverd.  Dit kan alleen geschieden biddende in volkomen afhankelijkheid van de Koning der kerk.
 
De knechten worden opgewekt te waken. Want zij weten niet wanneer hun heer zal terugkeren. Des avonds laat, ter middernacht, of met het hanengekraai of in de morgenstond. We begrijpen dat de gelijkenis boven zichzelf uitgaat. Niemand zal op zulke vreemde tijden thuiskomen. Daar zoekt men de dag voor uit. Deze tijden wijzen aan dat de komst van de Heere Jezus plotseling zal zijn, onverwacht. Zijn we bereid als Hij ineens op de wolken  verschijnt?
 
“En hetgeen Ik u zeg dat zeg Ik u allen: Waakt.” (vers 37). We moeten ons niet vergissen. Dit woord geldt niet slechts de leerlingen of de joden van zijn tijd of alleen het joodse volk.  We weten dat Markus de tolk van Petrus was. Het woord van Petrus in de verkondiging van het evangelie heeft geklonken in de wereldstad Rome. Markus heeft in zijn evangelie die prediking van Petrus  opgetekend. Deze oproep tot waken klinkt nu in de ganse wereld.
Ziet toe, waakt en bidt.
Ziet toe en ziet hoe Mijn woorden in vervulling gaan. 
Waakt. Laat uw leven gericht zijn op Mijn komst. Staat u als een deurwachter bij uw levenshuis en ziet u vol verlangen uit naar Mijn komst?
Bidt. Amen, ja kom Heere Jezus
Ja, zegt de Heere Jezus, Ik kom haastiglijk.
Is ons antwoord: Ja, kom Heere Jezus? 
Dan eeuwig bij de HEERE in volle vreugde.