Wedergeboorte 2

Wedergeboorte 2
De werkelijkheid van de wedergeboorte 
“Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Johannes 3: 3 
We vragen ons af wat Jezus precies met het wederom geboren worden bedoelt. Met andere woorden: Wat is de werkelijkheid van de wedergeboorte. Wat houdt dit in. Wat betekent wedergeboorte.  Eerst zegt Jezus: Tenzij dat iemand wederom geboren wordt hij kan het koninkrijk van God niet zien (vers 9). En daarna verklaart Hij dit nader door te zeggen: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan (vers 5). Hier staan twee uitspraken naast elkaar. Wederom of van boven geboren worden. En geboren worden uit water en Geest.    
 

Wedergeboorte  is een hemelse geboorte. Door mijn aardse geboorte ben ik een kind van mijn ouders. Zij hebben mij verwekt. De Hemelse Vader verwekt uit Zijn liefde zondaren tot Zijn kinderen. Door wedergeboorte ben ik een kind van God. Hoe werkt God de geboorte van boven en wat houdt dat in? Wat wil het zeggen om geboren te worden uit water en Geest? Bij water denken we aan de reinigende kracht van water en bij Geest aan de Geest die leven wekt. Dus die hemelse geboorte gaat door het reinigend water en de levenwekkende Geest. Water en Geest staan aan de wieg van het nieuwe leven. Johannes doopte. Jezus doopte ook door middel van Zijn leerlingen. De doop geschiedde door onderdompeling en beeldt uit dat de mens zonder reinheid niet voor God kan bestaan. Johannes zei:  Ik doop u met water, maar Die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest.  Met of in water dopen. Met of in de Geest dopen. We kunnen hiervan al lezen bij de profeet Ezechiël (Zie Ez.36: 25-27). “Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. “ We gaan het koninkrijk der hemelen binnen door geloof en bekering, door reiniging van de zonden en door de vernieuwing van het leven. Waar de reiniging door het water gepaard gaat met de vernieuwing door de Geest worden kinderen van God verwekt. We mogen dan denken aan heel het werk van de levensvernieuwing. De vergeving van de zonden door het bloed van Christus en de  vernieuwing van het leven tot goede werken door de Geest van Christus. Lees nog eens de woorden uit Ezechiël 36. Ik zal rein water op u sprengen. Dat is gewassen te worden door het bloed van Christus. Ik zal mijn Geest geven en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen wandelt. Door de Geest van Christus gaan we leren te handelen en te wandelen naar de wet des Heeren, om die te doen uit dankbaarheid. 
Jezus wijst op de wind. Het werk van de Geest is te vergelijken met het waaien van de wind. De wind blaast waarheen hij wil. De wind is vrij om te gaan waarheen hij wil. Hiermee is aangegeven het vrijmachtig werk van de Heere. Hij is aan ons niets verplicht, maar doet alles uit genade. Geen enkele  verdienste of prestatie aan onze kant telt of doet mee.  Je hoort de wind suizen, loeien of bulderen. Maar wie weet precies waar de wind vandaan komt en waar de wind heengaat? Zo is het ook met iemand die uit de Geest geboren is. Waar komt dat nieuwe geestelijke leven vandaan? God heeft hem van boven verwekt tot een nieuw leven. Waar gaat de wedergeboren zondaar heen? Naar het koninkrijk van God. Iemand die wederom geboren is gaat naar een hemels koninkrijk. Het nieuwe leven komt van Boven en gaat naar Boven. Voor ons is dat alles ondoorgrondelijk en ongrijpbaar. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat blijft voor ons als mensenkinderen verborgen. Het werk van de Geest is niet na te rekenen. Maar een kind van God is wel in deze wereld herkenbaar. Althans, dat behoort zo te zijn . Je hoort toch ook het geluid van de wind.
Gods werk door de Heilige Geest is voor ons niet na te rekenen, niet in menselijke schema’s te vatten.  De wind is in de Bijbel wel vaker het beeld van Gods ondoorgrondelijke werk. Wel leert ons het OT dat God de winden in Zijn hand heeft. In Zijn handen en niet in onze handen. Hij brengt immers de wind uit Zijn schatkamers voort.
Overigens wordt niet de Geest, maar de uit de Geest geborene vergeleken met de wind. Jezus wil dus zeggen dat het effect van de Geest is hetzelfde als dat van de wind. Zonder alles te kunnen verklaren, weten we wel dat de wind waait. Zo is het ook met een ieder die uit de Geest geboren is. Zijn leven ontspringt uit een andere wereld en hij is op reis naar een andere wereld. Oorsprong noch eindbestemming is zichtbaar. Hij leeft door de Geest, maar de ware toedracht blijft verborgen. Wel zijn Gods kinderen als de wind herkenbaar. Zij bewenen hun zonden. Zij erkennen hun schuld. Zij leren vluchten tot Christus en maken Hem groot. Zij doen de zonde niet, dat wil zeggen dat zij niet meer in de zonden kunnen aarden, maar zij krijgen de HEERE en de wet des HEEREN lief. Zij hebben God en de naaste lief. Hun leven is op God gericht in Zijn gemeenschap.  Alles door Christus. Zij leven uit het Woord.    We mogen nu zeggen dat de Heere zondaren levend maakt en verwekt tot Zijn kinderen door de afwassing der zonden en door de geestelijke levensvernieuwing. Dit is het tweede. De werkelijkheid van de wedergeboorte. De volgende keer nog een derde zaak.