Mijn ziekbed (93)

Ik zal met lof in ’t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw grote naam te danken;
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken,
Elk heff’ met mij de lof des HEEREN aan.

In een van de vorige afleveringen schreef  ik over mijn verlangen naar de hemel.  Welke motieven drijven dat verlangen? En wat houdt het in? Twee zaken noemde ik . Om zonder zonde te zijn en eeuwig te delen in de gemeenschap van de HEERE. Mag ik er nog iets aan toevoegen?  Een zaak, een zeer voorname zaak,  die er om zo te zeggen boven staat of wellicht de verbindende schakel vormt tussen beide genoemde zaken. De hoofdzaak. Waartoe de Heere ons geschapen en herschapen heeft. De lof des HEEREN verkondigen. Eeuwig mij in de HEERE verlustigen en Hem groot maken en prijzen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
In de Bijbel worden onderscheiden woorden gebruikt voor zonde. Het meest voorkomende woord betekent  missen, het doel missen. Dat is zondigen. Het doel van ons leven waartoe we geschapen zijn is om de HEERE te dienen , te loven. En voor Hem te leven.  Dat doel missen we nu totaal.  Zondigen gaat tegen de HEERE in, keert zich van  de HEERE af en bedoelt zichzelf. Zondigen is vijandschap en opstand tegen God. Als we in de hemel  zonder zonde zijn en volkomen heilig, zullen we ons met heel ons bestaan op de HEERE richten en Hem in alles bedoelen en van Hem vervuld zijn. Dat is het doel waartoe de HEERE mensenkinderen wederbaart, tot Zijn lof en eer.
En het tweede is  hoe kun je eigenlijk in de gemeenschap van de Heere verkeren zonder Hem groot te maken?
De grootheid van de Heere openbaart zich en straalt uit in Zijn werken van schepping en herschepping. Hij is het die mij geschapen heeft en mij gezaligd heeft.  Alles is uit Hem en door Hem en ook tot Hem. De grootheid des HEEREN is ondoorgrondelijk, eindeloos, ongelooflijk en verbazingwekkend.  Door ons  niet te bevatten, wel te bewonderen en eeuwig te genieten in Zijn gemeenschap. Verzadigd met Zijn Goddelijk beeld.
De grootheid van de Schepper. Hij bracht het heelal voort met zijn ontelbare sterren en sterrenstelsels. Het heelal  geeft te aanschouwen een groots en indrukwekkend  kleurenspel . Door Zijn woord heeft de Heere in zes dagen de aarde toebereid als een woonplaats voor de mens opdat de mens Zijn Schepper zou dienen. Op een wonderbaarlijke wijze  heeft de Heere mij uit het stof der aarde genomen. Groot is Hij in de onderhouding van de schepping. We laten alle evolutionistische gedachten ver achter ons om te buigen in aanbidding voor de grootheid van de Schepper.
Hij is ook de Herschepper. De wereld heeft zich van God losgemaakt en is diep gevallen , ellendig en verloren. Er is niemand die naar God vraagt. Maar God houdt Zijn wereld vast en plaatst over deze wereld de koepel van Zijn liefde waarmee Hij zoekt het behoud van verloren zondaren. De oorsprong en vastheid en oorzaak van het heil  ligt in Zijn liefde. Vanuit Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon als Borg en Middelaar om volkomen te voldoen aan Gods recht. Christus ging de weg van diepe  vernedering en lijden in gehoorzaamheid aan en liefde tot de Vader. Hij heeft volkomen voldaan.  Hij heeft het heil verworven en past het toe door Woord en Geest. De Heilige Geest in Zijn liefde verheerlijkt Christus. Zo is het heil uit de Vader en door de Zoon en in de Heilige Geest . Het grote wonder is dat ik in het geloof als een totale zondaar in dat werk en heil mag delen. De weg is niet van mij naar de HEERE, maar van de HEERE tot mij.
Deze herscheppende arbeid van de God Drie-enig is zo groot, gaat mijn verstand te boven. Is aanbiddelijk. Wie kan het verstaan of doorgronden? Juist in de hemel mogen we de grootheid des Heeren zien; meer en meer kennen. Aan die kennis komt geen einde. Hij laat ons blikken in  de geheimen van de schepping en dieper in het woord van Zijn liefde. In aanbidding zullen we neervallen om  de Vader en de Zoon en de Geest te aanbidden in Zijn ondoorgrondelijke liefde en grootheid. O, wat een wonder van genade om daar te mogen zijn. Vanaf de achterste plaats hoop ik Hem te loven en te danken en te prijzen.  Ik kom niet in de hemel op mijn verdiensten of dat ik het gezocht heb, maar alleen op grond en uit oorzaak van Gods liefde. Het is louter genade als ik daar mag zijn. Immers de zaligheid is niet vanuit de mens, vanuit mij  naar God toe, maar vanuit de HEERE. Hij heeft naar mij omgekeken. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. 
Het zal wat zijn om aan te mogen schuiven bij de zangers aan de glazen zee.(Op.15). Zij staan er als overwinnaars in Christus. De zee als van glas en kristal doormengd met vuur. Een staatsievloer voor de troon van God uitstralende en onderstrepende de majesteit en heiligheid en grootheid Gods. De overwinnaars bezingen de heerlijkheid van God. Zij zingen het gezang  van Mozes en van het Lam . Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God. Gij o Lam Gods hebt ons Gode gekocht met Uw dierbaar bloed.
Een enkele dag terug werd ik bijzonder vrolijk wakker. Het zong in mijn hart: Mijn ziel maakt groot de Heere, mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker. De blijdschap maakte mijn hart vol. Wanneer zal de dag komen dat ik het eeuwig mag doen voor de Heere. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het is louter genade als ik daar komen mag.  Doch de HEERE laat niet varen de werken van Zijn handen.
Er is hier het een en ander veranderd. Op dringend advies van de huisarts ben ik opgenomen in het hospice in Goes. Om allerlei redenen. Zo bijvoorbeeld kwam er toch teveel drukte, ook aan bezoek, met alle spanning van dien.  Ook dat ik overvallen werd door een insult. Mijn vrouw en ik hebben de rust nodig. De zorg in het hospice is 24 uur. Van de week ben ik wel even een uurtje naar huis geweest. Samen genoten we daarvan. Maar ik merkte dat ik in een week tijds veel heb moeten inleveren. Er kwamen teveel prikkels op mij af. Mijn aardse bestaan wordt stukje bij beetje afgebroken. Alle krachten wijken. Dan is het goed om in het hospice te zijn.  Toch doet het ook pijn. We zijn in een bepaalde zin van elkaar gescheiden. Een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere stuurt zijn gangen. Van ons beiden de hartelijke groeten.
Vanuit Het Clarahofje, 's Heer Hendrikskinderendijk 100, 4461 EC, Goes